Algemene voorwaarden

1. Algemeen 
1.1 De algemene voorwaarden van Label 123 zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Label 123 
1.2 De Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van 
Label 123. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 
1.3 Onder `Koper` wordt verstaan: iedere bezoeker van de website, dan wel elke natuurlijke of 
rechtspersoon die via de website, telefonisch, via SMS of op een andere wijze door middel van koop 
op afstand een product en/of een dienst aanschaft. 
1.4 Onder `zichttermijn` wordt verstaan: de termijn waarbinnen Koper gebruik kan maken van zijn 
herroepingsrecht (zie artikel 5). 
1.5 Door het gebruik van de website van Label 123 en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de 
Koper deze Algemene Voorwaarden. 
1.6 Label 123 behoud zich het recht deze Algemene Voorwaarden na looptijd en/of tussentijds te 
wijzigen. Van toepassing op de overeenkomst die u heeft gesloten met Label 123 is steeds de meest 
actuele versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst. 
1.7 Label 123 garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de 
in het aanbod vermelde specificaties. 


2. Levering 
2.1 Label 123 zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de 
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van 
diensten. 
2.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2.3 Bestellingen zullen door Label 123 met bekwame spoed worden afgeleverd, doch altijd tenminste 
binnen 30 dagen. Indien dit niet mogelijk mocht blijken, omdat een bestelling niet op voorraad is of er 
zijn andere redenen van vertraging of een bestelling kan slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan 
ontvangt de Koper uiterlijk binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat 
geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor 
zover dat noodzakelijk is. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op 
schadevergoeding. 
2.4 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is, door Koper wordt besteld, zal worden aangegeven 
wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan Koper per e-mail, schriftelijk of 
telefonisch worden gemeld. 
2.5 Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst 
opgegeven adres. 
2.6 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan Koper zijn geleverd, gaat het risico 
waar het deze producten betreft, over op Koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het door 
Koper opgegeven afleveradres worden aangeboden en/of op het postkantoor, resp. bij de buren van 
Koper worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn 
aangeboden en/of afgeleverd op het postkantoor of bij de buren op Koper. 
2.7 De wijze van verpakking, verzending en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door Label 123 
bepaald. Lege verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door Label 123 
teruggenomen. 
2.8 Koper dient direct na ontvangst van de producten, deze te inspecteren op beschadigingen, tekorten in 
de hoeveelheid of andere waarneembare tekortkomingen. Eventueel gebleken gebreken dienen 
onmiddellijk schriftelijk aan Label 123 te worden gemeld. 
2.9 Leveringen worden uitgevoerd door PostNL. Voor onze zendingen hanteren wij de PostNL-posttarieven. Bij 
bestellingen vanaf €60,00 en onder de 23kg. aan totaal gewicht komen de gehele (Nederlandse) 
verzendkosten voor rekening van Label 123. 
2.10 Uw bestelling is niet verzekerd tegen verlies of schade tijdens verzending door PostNL. Label 123 
is niet verantwoordelijk voor schade of verlies tijdens of na transport door PostNL. Als u ervoor kiest 
om uw bestelling verzekerd te versturen, wordt deze verzekerd verzonden tegen meerprijs , en bent u 
verzekerd tegen beschadiging en verlies van uw bestelling. 


3 Prijzen 
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, 
en zijn inclusief omzetbelasting en eventuele wettelijke bijdragen, zoals bijvoorbeeld een 
verwijderingsbijdrage. 
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. 
3.3 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit 
noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
3.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en 
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3.5 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs en worden berekend volgens de tarieven van TNT post. 
Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Label 123 geeft de kosten van bezorging, 
die voor rekening van Koper komen, bij de totstandkoming van de overeenkomst aan Koper op. 


4 Betaling 
4.1 Nadat u een bestelling gedaan hebt via www.label123.nl ontvangt u automatisch een 
orderbevestiging per mail. Als het totaalbedrag van de orderbevestiging is bijgeschreven op onze 
bankrekening wordt uw bestelling in behandeling genomen. Is een bestelling verzonden dan krijgt u 
daarvan bericht. Bij uw bestelling vindt u de factuur van Label 123. 
4.2 Betaalopdrachten voor de bank- en giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de 
opdracht (danwel machtiging) tot betaling geeft. 
4.3 Prijswijzingen kunnen voorkomen. U vindt de meest actuele prijzen altijd op www.label123.nl. Voor de 
gevolgen van druk- en typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. 
4.4 Voor het bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk van artikelsoort en –gewicht.
4.5 De juistheid van alle door of in opdracht van Label 123 opgegeven saldi staat vast, tenzij u hebt laten 
weten dat er naar uw mening iets niet klopt. 


5 Zichttermijn / Herroepingsrecht 
5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 
7:5 BW), heeft Koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 
werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de 
bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien van dit herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, dient Koper 
Label 123 hiervan per ommegaande via email ([email protected]) op de hoogte te stellen. Indien 
Koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Label 123 heeft teruggezonden, is de 
koop een feit. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van Koper. 
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en 
bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij Koper zijn gebruikt, 
bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. 
Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Label 123 er zorg voor dat binnen 30 
dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt 
terugbetaald. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. 
5.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde 
zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten. 
5.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor: 
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn 
van zeven werkdagen 
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, 
waarop de leverancier geen invloed heeft 
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die 
een duidelijk persoonlijk karakter hebben 
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. 
hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen 
• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft 
verbroken 
• de levering van kranten en tijdschriften 


6. Eigendomsvoorbehoud 
6.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op Koper over, nadat 
Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Label 123 is verschuldigd, volledig 
heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere 
leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. 
6.2 Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, 
doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 


7 Garantie en aansprakelijkheid 
7.1 Label 123 staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de op de Website 
aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in 
strijd zijn met bestaande overheidsvoorschriften. Indien van toepassing gelden voor de door Label 
123 geleverde producten de algemene garantievoorwaarden. Dit is de garantie zoals die door de 
fabrikant dan wel de importeur op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van 
Koper ten aanzien van het product die voortvloeien uit dwingend voorgeschreven wettelijke 
bepalingen, onverlet. 
7.2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan 
het product als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 
• indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die 
niet met toestemming van Label 123 of de fabrikant zijn verricht; 
• indien gebreken aan het product het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of 
onoordeelkundig gebruik; 
• indien beschadiging aan het product is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig 
onderhoud van de zijde van Koper. 
7.3 Label 123 is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, 
tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Label 123. Label 123 is 
nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 
7.4 Indien Label 123 om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de 
schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het 
product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 
7.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Label 123 behoudt zich het 
recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren. 
7.6 De inhoud van de website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Label 123 op internet, is 
met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Label 123 kan echter geen garanties geven met 
betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. Label 123 is niet aansprakelijk voor 
eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk 
overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander 
(elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Label 123 dan wel voor de 
gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Label 123 sluit voorts iedere 
aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij 
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. 
7.7 Het is mogelijk dat Label 123 op haar website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk 
interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Label 
123 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het 
gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 
7.8 Label 123 is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de
telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid 
van haar systeem noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Hieronder worden onder meer, maar niet 
uitsluitend, verstoring in de verbinding met internet-providers, storingen in gebruikte 
telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere 
storingen verstaan. 
7.9 Label 123 is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke 
niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Website 
wegens onderhoud of anderszins. 


8 Persoonsgegevens en Privacy 
8.1 Indien u een bestelling plaatst bij Label 123, dan worden uw gegevens opgenomen in het 
klantenbestand van Label 123. Label 123 houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw 
gegevens niet verstrekken aan derden. 
8.2 Label 123 respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een 
vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 


9 Aanbiedingen 
9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
9.2 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële 
Kopers tot het doen van een aanbod. Label 123 is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit 
schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een 
aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot de totstandkoming van een 
overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 
9.3 Aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de website staan vermeld en zolang de voorraad strekt. 


10 Overeenkomst 
10.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is 
verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres. 
10.2 Label 123 behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten 
niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied 
onder rembours of na vooruitbetaling. 
10.3 Koper en Label 123 komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische 
communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in 
artikel 10.1 is voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht 
van het aanbod en de aanvaarding daarvan. 


11 Afbeelding en specificaties 
11.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, 
afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Label 123 gelden slechts bij benadering, zijn 
indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 


12 Overmacht 
12.1 Label 123 is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden 
nagekomen ten gevolge van overmacht. 
12.2 In geval van overmacht is Label 123 niet gehouden haar verplichten jegens Koper na te komen, 
respectievelijk worden haar verplichtingen jegens Koper voor de duur van de overmacht opgeschort. 
12.3 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de 
nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die 
omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of 
niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via 
overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een 
(telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige 
moment niet beschikbaar zijn van de Website. 


13. Copyright 
13.1 Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van Label 123 tekst- en/of beeldmateriaal over 
te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. 


15 Toepassing van recht 
15.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Label 123 is, naast deze Algemene 
Voorwaarden, het Nederlandse recht van toepassing. 
15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Label 123 en Koper, welke niet in 
onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement 
Dordrecht kennis, tenzij Label 123 er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van 
de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot 
de competentie van de kantonrechter. 




(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »